Pencapaian Piagam Pelanggan Januari 2016 Hingga Disember 2016

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (Januarii 2016 - Disember 2016)

Bil
Perkara/Janji
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan
Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard
% Menepati Standard
Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard
% Menepati Standard
1
Proses Kelulusan Lesen Permit Hiburan.
32  100%  0   0%  32
2
Laporan Aduan Awam.
 57 96.5%  2  3.50% 59
3
Proses Pengeluaran Pesanan Tempatan Dan Inden Kerja yang telah lengkap.
531  100%  0  0%  531
4
Proses Penyediaan Baucer Bayaran Dengan Pesanan Tempatan Dan Tanpa Pesanan Tempatan.
851  100%  0  0%  851
5
Penyediaan Penyata Penyesuaian Bulanan/Flimsi (selepas akhir bulan berkenaan).
 22
 100%  0 0%  22
6
Proses Pendaftaran Kontraktor.
90
100% 0 0% 90
7
Tender Sebutharga.
41 100% 0 0% 41
8
Proses Tuntutan Bayaran Projek-Projek Pembangunan.
235 100 % 0 0 % 235
9
Proses Permohonan Bantuan
* Tabung Serambi Mekah
* Bantuan MAIK (Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan).
172
100 % 0 0 % 172
10
Proses Permohonan Subsidi Baja Padi.
0
0 % 0 0 % 0
11
Permohonan Infrastruktur Jalan Kampung.
22 72.73% 6 27.27% 28
12
Cabutan.
6747 100% 0 0% 6747
13
Pendaftaran Urusniaga
2,207 98.92% 24 01.08% 2,231
13.1 Pindahmilik (14A)
13.2 Gadaian (16A)
13.3 Melepas Gadaian (16N)
14
Pendaftaran P.A (Power Attorney).
42
100% 0 0% 42
15
Pendaftaran Carian Rasmi (Manual).
0
0% 0 0% 0
16
Pendaftaran Perintah Pesaka.
464
99.57% 2 0.43% 466
17
Pendaftaran Pecah Sempadan.
94
100% 0 0% 94
18
Penukaran Geran Lama Kepada Geran Baru.
456 100% 0 0% 456
19
Pendaftaran Ubah Syarat.
204 100% 0 0% 204
20
Pendaftaran Kaveat.
79
100% 0 0% 79
21
Pendaftaran Hakmilik Baharu (QT).
80
100% 0 0% 80
22
Pendaftaran Geran Hilang.
93
100% 0 0% 93
23
Penerimaan Bayaran Cukai Tanah (Tertakluk kepada 1 Hakmilik sahaja)
63,397 100% 0 0% 63,397
24
Penerimaan Bayaran Pelbagai (Tertakluk kepada 1 Hakmilik sahaja)
58,621
100% 0 0% 58,621
25
Penyelesaian Pembayaran Secara Cek oleh Syarikat / Agensi
98
100% 0 0% 98
26
Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah
2,940
100% 0 0% 2,940
27
Semakan Bil Cukai Tanah
63,397
100% 0 0% 63,397
28
Pengeluaran Permit Pemindahan Bahan Batuan
145
100% 0 0% 145
29
Serah Balik Tanah (Sebahagian / Keseluruhan)
7
17.5% 33 82.5% 40
30
Jualan Pelan
523
100% 0 0% 523
31
Penyediaan Nilaian Tanah
1208
100% 0 0% 1208
32
Siasatan Aduan Awam Berkaitan Tanah
0
0% 0 0% 0
33
Permohonan Pindahmilik
- - - - -
33.1 Pindahmilik di bawah Seksyen 13A Enakmen Rizab Melayu 1930.
16
50% 16 50% 32
33.2 Pindahmilik di bawah Seksyen 104 Enakmen Tanah Kelantan 1938
2 15% 11 85% 13
33.3 Pindahmilik / Gadaian di bawah Seksyen 120 KTN 1965
4
33% 8 67% 12
33.4 Pindahmilik di bawah Seksyen 120 KTN 1965 melalui e-Consent.
52
41% 76 59% 128
34
Permohonan Pembetulan Kesilapan Dalam Dokumen Hakmilik di bawah Seksyen 380 KTN 1965.
13 100% 0 0% 13
35
Permohonan Kemasukan Kaveat Persendirian dan Lien.
22 100% 0 0% 22
36 
Permohonan Pelupusan Tanah.
- - - - -
36.1 Permohonan Milik Tanah
0
0% 0 0% 0
36.2 Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (T.O.L)
0 0% 4 100% 4
36.3 Permohonan Pajakan
0
0% 0 0% 0
36.4 Permohonan Perizapan Tanah
0
0% 1 100% 1
37  
Permohonan Pembangunan Tanah
- - - - -
37.1 Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 142 KTN 1965
0
0% 8 100% 8
37.2 Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 137 KTN 1965
0
0% 38 100% 38
37.3 Permohonan Serah Balik dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204 KTN 1965
0
0% 20 100% 20
37.4 Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 148 KTN 1965 .
0
0% 1 100% 1
38
Permohonan Ubah Syarat Tanah - Seksyen 124 KTN
0 0% 56 100% 56
39
Permohonan Ubah Syarat Tanah - Seksyen 124A KTN
0 0% 43 100% 43

Tag: Pengurusan, Piagam Pelanggan, Perkhidmatan, Arkib, Awam

CetakEmel